zaterdag, 15 juni 2024

 Algemene voorwaarden ATIH
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer .
Artikel 1 Algemene bepalingen en definities
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, verkopen, reparaties, onderhoud en andere rechtsbetrekkingen tussen Auto Techniek Ido Hoogterp (ATIH), hierna ook te noemen de opdrachtnemer, en haar afnemers en/of opdrachtgevers en/of cliënten, hierna ook te noemen de opdrachtgever, met betrekking tot voertuigen, onderdelen en toebehoren daarvoor of anderszins. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van koop, verkoop en op het verrichten van diensten door de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een op bedrijf. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden waarnaar eventueel door de opdrachtgeven wordt verwezen, wijst de opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk schriftelijk worden afgeweken. Overeengekomen afwijkingen regarderen niet de overige voorwaarden en gelden nimmer voor meer dan één transactie. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: * het voertuig: een personen auto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, een vrachtwagen, een aanhanger of een combinatie daarvan; * de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage- demontage- , herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillig of wettelijke keuringen en
schadetaxaties, ieder afzonderlijk tezamen aangeduid als “werkzaamheden”; * de opdrachtgever: diegene die de opdrachtnemer opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot voertuigen,
onderdelen en/of toebehoren daarvoor of anderszins, een en ander in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Artikel 2 Opdracht Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven hoe ook genaamd en op welke wijze en door wie van de opdrachtnemer en/of waar dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, geldende prijzen, specificaties en tarieven. Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar voor de opdrachtnemer niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen de opdrachtnemer gerechtigd is, zonder voorkennis of medeweten van de opdrachtgever technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de bij haar ter reparatie aangeboden auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen. De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gegeven, Een afschrift van de schriftelijke of elektronische opdracht wordt desgewenst door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekt. Indien een opdracht slechts mondeling is gegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer, dan wel de afleveringsbon, dan wel de factuur van de opdrachtnemer dan wel andere documenten van de opdrachtnemer als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs. Artikel 3 Prijzen Alle door de opdrachtnemer genoemde prijzen zijn in euro en zijn exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van montage-, service- en keuringswerkzaamheden en kosten van rijklaar maken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien sprake is van prijsstijgingen, die van leveranciers van opdrachtnemer daaronder begrepen, alsmede bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voor doen na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen is opdrachtnemer bevoegd de overeengekomen prijst te verhogen overeenkomstig deze stijging. Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst. Werkplaats uurtarieven zijn niet in begrepen in de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn berekend op basis van levering ter vestigingsplaats van opdrachtnemer. Bij aflevering elders zijn de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht Alle in het kader van een overeenkomst (op) en daaraan vast geleverde en nog (op) te leveren zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat alle vorderingen in het kader van de overeenkomst of andere tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten die de opdrachtnemer heeft of zal verkrijgen op de opdrachtgever volledig zijn betaald. Zolang het eigendom van de zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat de opdrachtnemer in zijn belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij de opdrachtnemer te melden. De opdrachtnemer kan het retentierecht uitoefenen op al hetgeen zij voor of namens de opdrachtgever onder zich heeft op de ter reparatie of ter onderhoud aan hem geboden personenauto, aanhangwagen, bedrijfswagen of andere zaken, indien en voor zolang als de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de betreffende zaak niet of niet geheel voldoet en /of de opdrachtgever de kosten van eerdere door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden aan diezelfde zaak niet of niet in zijn geheel voldoet en/of de opdrachtgever andere vorderingen die voorvloeien uit de contractuele relatie met de opdrachtnemer niet of niet geheel voldoet, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke door de opdrachtgever krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtnemer verschuldigd is of zal zijn. Door zaken in de macht van de opdrachtnemer te (doen) brengen, vestigt de opdrachtgever daarop een pandrecht ten gunste van opdrachtnemer voor al hetgeen hij aan de opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, verschuldigd is of zal worden. Tenminste zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. De opdrachtnemer is bevoegd om als pandhouder voornoemd vuistpand in te zetten in een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze algemene voorwaarden als onderhandse akte te doen registreren.


Hier vindt U ons

 Nu ook onze occasions
op deze website!